Producte i ref. Porta Janisol EI30
Empresa Jansen
Valor arquitectònic
Interès Perfileria resistent al foc de línies depurades amb trencament de pont tèrmic
Material Acer i vidre
Dimensions 1000x2000 mm
Manteniment Neteja sense productes agressius. Engrassat periòdic de ferramentes
Control qualitat ISO 9001
Garantia Segons assajos inicials de tipus realitzats en laboratori homologat
Valor mediambiental
Cicle de vida El de l’acer
Matèria prima Acer al carboni
Transport Per carretera
Energia Poc significativa en la laminació en fred
Aigua Mínim consum durant el procés de laminació i depuració de l’aigua residual
Aire Contaminació nul•la de l’aire
Residus Destrucció de tots els residus per empreses homologades
Reciclatge Reciclatge de tots els residus per empreses homologades
Packaging Fusta i cartró
Etiquetatge Amb codi de barres i control de la traçabilitat
Control ambiental ISO 14001
Vida útil La de l’acer
Altres
Valor social
Ètica empresarial Formació continua dels treballadors
Salut consumidors No presenta cap risc per l’usuari
Entorn social Ajuda en el desenvolupament de la zona sumant sinergies amb empreses locals
Màrqueting Col·laboració amb arquitectes, industrials en el desenvolupament de projectes
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia