Pilot prefabricat pretensat Terra

Pilot prefabricat pretensat Terra

Disseny: Terratest
Empresa: Terratest TE
Material: Formigó i ferro
Dimensions: 300x300x5000 mm
Preu orientatiu: 305 €/u

descripció  valoració

Pilot prefabricat pretensat Terra

U. Subministrament de pilot prefabricat pretensat Terra de Terratest TE o similar, fabricat amb formigó i ferro. Dimensions 300x300x5000 mm. L’armadura es composa de 8 cables d’acer pretensat i secció 0.5’’, com armadura longitudinal, i una armadura tranversal formada per cèrcols ø6 a 10 cm en els extrems del pilot. Pilots indicats per a ser instal•lats en terrenys molt tous. El clavament dels pilots es fa amb equips de caiguda lliure. Les juntes es fabriquen amb materials d'alta qualitat i tots els elements que la componen queden totalment recoberts per formigó i protegits del medi. Capacitat per absorbir esforços verticals de compressió en l'entorn dels 125 kg/cm. Es fabriquen en tots els casos amb formigons de resistència característica 550 Kp/cm (HP-55 segons Norma EHE. S'empra sempre ciment CEM I. 42,5-SR (RC-97), que fa que els pilons siguin resistents als sulfats i l'aigua de mar.

Opcional: Dimensions 350x350x14000 mm

Terratest TE

C/ Miguel Yuste, nº 45 Bis
E28037 Madrid, Madrid - Spain
T. +34 914 237 500
F. +34 914 237 501
Pilot prefabricat CK

Pilot prefabricat CK

Disseny: Rodio Kronsa
Empresa: Rodio Kronsa
Material: Formigó i acer
Dimensions: 235x235x1400 mm
Preu orientatiu: 107 €/u

descripció  valoració

Pilot prefabricat CK

U. Subministrament de pilot prefabricat CK de Rodio Kronsa o similar, fabricat en formigó i acer. Dimensions 235x235x1400 mm. Formigó de 50 N/mm2 de resistència a compressió simple i ciment I/52.5 SR. L'acer de les armadures horitzontals i verticals és corrugat, de duresa natural i tipus B-500 SD, soldable amb característiques especials de ductilitat, de límit elàstic no inferior de 500 N/mm2. Juntes metàl•liques d'alta resistència i encadellades. Peça metàl•lica a la punta per a protecció del formigó durant el clavament i cèrcol de reforç metàl·lic al cap de cop. Segell CE /UNE EN 12794:2006) i segell N d'AENOR.

Opcional: Dimensions 270x270x1200, 300x300x1200, 350x350x1200 i 400x400x1200 mm

Rodio Kronsa

Velázquez, nº 50 - 7ª Planta
28001 Madrid, Madrid - Spain
T. +34 91 781 71 69 91 / +34
F. +34 91 561 30 13 / +34 91
rodiokronsa@rodiokronsa.es
Micropilot formigó armat

Micropilot formigó armat

Disseny: Terratest
Empresa: Terratest TE
Material: Formigó i acer
Dimensions: ø600-1200 mm
Preu orientatiu: 127 €/m

descripció  valoració

Micropilot formigó armat

M. Subministrament de micropilot de Terratest TE o similar, fabricat amb formigó i acer corrugat. Dimensions ø600-1200 mm i de secció 400 cm2. Amb entubació recuperable de 1225 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilots, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 8,5 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R.

Opcional: Dimensions ø620-1500 mm, ø880-1500 mm i ø1000-1500 mm

Terratest TE

C/ Miguel Yuste, nº 45 Bis
E28037 Madrid, Madrid - Spain
T. +34 914 237 500
F. +34 914 237 501