Forjat mixte fusta-formigó Peter Cox

Forjat mixte fusta-formigó Peter Cox

Disseny: Peter Cox
Empresa: Peter Cox Internventi Speciali SRL
Material: Fusta i formigó
Dimensions: A mida
Preu orientatiu: 139,30 €/m2

descripció  valoració

Forjat mixte fusta-formigó Peter Cox

M2. Subministrament de forjat mixte fusta-formigó de Peter Cox o similar, fabricat amb fusta i formigó. Dimensions variables. Està composat per bigues i biguetes o només biguetes de fusta que funcionen com nervis de tracció, ja sigui de secció circular o rectangular, i llosa de formigó unida als nervis solidàriament per mitjà de connectors metàl•lics, que funciona com a capa de compressió del sistema estructural. En funció de si és bigueta o biga existeixen dues possibilitats de connexió amb la llosa de formigó: per a les biguetes s’utilitzen connectors LPR (perfils omega perforats d’acer galvanitzat units a les biguetes mitjançant perns), per a les bigues s’utilitzen connectors FLAP (cilindre d’acer galvanitzat encastat a la biga de fusta). Com a elements d’entrebigat s’utilitzen taulells de fusta sobre els que es disposa la làmina Peter Cox per a impermeabilitzar. Sobre aquest sistema s’aboca el formigó amb malla de rodons d’acer de diàmetre variable. En el cas que s’utilitzin bigues y biguetes es combinen els dos sistemes de connexió; en el cas d’utilitzar biguetes recolzades sobre murs només s’aplicarà el sistema LPR. La càrrega màxima admissible en funció de la llum entre bigues i murs pot superar 600 kg/m2 amb fletxa de 1/500 de llum amb espessor màxim de la capa de compressió de 9 a 12 cm en funció de les dimensions dels connectors. Sobre la capa de compressió es poden col•locar els elements necessaris per l’acabat final del paviment com si fos un forjat estàndard.

Opcional: Connexió antisísmica introduint els caps de les biguetes i els connectors LPR en una biga perimetral de formigó armat; forjat aïllat disposant una capa de poliestirè entre els connectors LPR o acabat inferior ceràmic i fusta disposant peces ceràmiques entre les biguetes en substitució dels taulers de fusta. Es pot utilitzar també en obres de rehabilitació per estabilitzar forjats de fusta existents.

Peter Cox Internventi Speciali SRL

Via della Consortia, 3
37127 Verona, Veneto - Italy
T. 045 830 30 13
F. 045 830 30 14
info@petercoxitalia.it
Prellosa de fusta per a forjat mixt Lignadal 220

Prellosa de fusta per a forjat mixt Lignadal 220

Disseny: Lignalithe
Empresa: LignaTech SARL
Material: Fusta
Dimensions: 255(fusta)+ 80(formigó) mm
Preu orientatiu: 127 €/m2

descripció  valoració

Prellosa de fusta per a forjat mixt Lignadal 220

M2. Subministrament de prellosa de fusta per a forjat mixt de fusta-formigó Lignadal 220 o similar, fabricat amb fusta. Dimensions 255(fusta)+ 80(formigó) mm. Compost per biguetes de fusta i una llosa de formigó abocat in situ. Fusta: biguetes raspallades en els quatre costats, acoblades en taller o in-situ, col•locades en vertical, desfasades en altura (de manera que la superfície inferior vista de la llosa, les biguetes es veuen alternades), connectades mitjançant claus d'acer S235 de 3.1x90 mm. La bigueta alta té perfil cua d’oreneta de manera a augmentar la fricció entre la fusta i el formigó. Els esforços de cisallament entre la prellosa de fusta i la capa de formigó són absorbits per connectors (llistons de fusta de 70 mm de cant fixats perpendicularment a les biguetes), rigidizant el conjunt. Formigó: mínim 350 kg/m3 de ciment CPJ-CEM II / B 32.5, gruix segons els requisits estructurals, mínim 60 mm en la bigueta alta, 85 mm a la bigueta baixa. A part de poder formar un forjat col•laborant, la prellosa de fusta pot funcionar com a suport d'un acabat flotant o fins i tot combinar ambdues solucions per a una millor resposta acústica.

Opcional: Altres gruixos-preus: Lignadal 90 (115+60 mm) 67,50 €/m2; Lignadal 115 (140 +60 mm) 77,00 €/m2; Lignadal 140 (165+60 mm) 86,00 €/m2; Lignadal 165 (200+60 mm) 99,50 €/m2; Lignadal 180 (215+60 mm) 107,50 €/m2; Lignadal 200 (235+80 mm) 117,00 €/m2. Es fabrica també amb la cara inferior llisa (biguetes alineades).

LignaTech SARL

Place Bouthier
42370 Saint Haon le vieux - France
T. +33 061 037 6311
contact@lignatech.fr
Llosa de granit pretesat

Llosa de granit pretesat

Disseny: Kusser Granitwerke
Empresa: Kusser Granitwerke GmbH
Material: Granit i acer
Dimensions: A mida
Preu orientatiu: Segons projecte

descripció  valoració

Llosa de granit pretesat

M2. Subministrament de llosa de granit pretesat de Kusser Granitwerke GmbH o similar, fabricat amb granit i acer. Dimensions a mida. El granit es un material amb una resistència a compressió 4 vegades superior al formigó (214 N/mm2) però amb escassa resistència a tracció (11 N/mm2). Per tant al introduir les armadures i realitzar el pretesat aconseguim una relació cantell/longitud molt reduïda, amb una resistència a compressió (2-3 vegades superior al formigó) i a tracció (10 vegades superior al granit). A més a més el granit es molt resistent a la abrasió, al temps i a la sal. Les armadures d’acer pretesat es protegeixen embolicades per un tub de polietilè ple de grassa, que a la volta està protegit per un vernís contra els raigs UV, tot recobert pel granit. Aquestes armadures segueixen diferents inclinacions per aconseguir una distribució de moments òptims. La instal•lació i col•locació al lloc es molt ràpida pel seu nivell alt de prefabricació.

Opcional: Aplicacions: Lloses autoportants, galeries, paisatgisme...

Kusser Granitwerke GmbH

Dreiburgenstraße 5
94529 Aicha vorm Wald - Alemania
T. +(49) 85 449 62 50
F. +(49) 85 449 62 590
kusser@kusser.com