Placa Rigidur Hybrid

Placa Rigidur Hybrid

Disseny: Placo
Empresa: Saint-Gobain Placo Ibérica SA
Material: Guix laminat i fibres
Dimensions: 3000x1200x12,5 mm
Preu orientatiu: 14 €/m2

descripció  valoració

Placa Rigidur Hybrid

M2. Subministrament parament vertical compost model Rigidur Hybrid de Placo o similar, fabricat amb placa de guix laminat i fibres. Dimensions 3000x1200x12,5 mm. Pes 15 kg/m2. Placa apte per conformar envans i trasdossats interiors, col·locada sobre una o vàries plaques de guix laminat tipus Placo o similar. Duresa superficial petjada Ø<15mm, conductivitat tèrmica 0,202 W/mK, resistència al vapor d'aigua µ=19, absorció superficial d'aigua ≤1500 g/m2, reacció al foc A1, resistència a flexió 5,5 N/mm2 i resistència mecànica a càrrega 3k/N/m2. Classificació Rigidur GF-C1-I-W2. Compleix normativa ETA-08/0147, UNE 15283-2 i Certificat IBR.

Opcional: Dimensions de 2400 a 3000x1200x15 mm. Cantell quadrat o rebaixat. Apte per sostres i soleres. Complements: perfileria Placo, pasta Vario, cargols AD, cinta adhesiva de malla de fibra de vidre i altres accessoris Rigidur.

Saint-Gobain Placo Ibérica SA

Pº de la Castellana, 77 1ª-2ª Planta
28046 Madrid, Madrid - Spain
T. +34 902 253 550
F. +34 902 296 226
Placa Placo-Phonique

Placa Placo-Phonique

Disseny: Placo
Empresa: Saint-Gobain Placo Ibérica SA
Material: Guix laminat
Dimensions: 3000x1200x12,5 mm
Preu orientatiu: 6,82 €/m2

descripció  valoració

Placa Placo-Phonique

M2. Subministrament de parament vertical compost model Placo-Phonique de Placo o similar, fabricat amb placa de guix laminat. Dimensions 3000x1200x15 mm. Pes 14,5 kg/m2. Placa apte per conformar envans interiors de placa de guix laminat tipus Placo 98/48 d'espessor total 98 mm formats per dues plaques Placo Phonique de 13 mm a ambdós costats d'una estructura metàl·lica d'espessor 48 mm i amb llana mineral tipus Placover. Acabat color blau apte per pintar. Duresa superficial petjada Ø≤15mm, conductivitat tèrmica 0,25 W/mK, resistència al vapor d'aigua µ=10, reacció al foc A2-s1-d0, resistència a flexió de 650 a 250 N. Classificació tipus I-D-F (UNE EN 520). Compleix marcatge CE i marcatge N de Aenor.

Opcional: Dimensions 2000-2500-2600x1200x12,5 mm. Apte per sostres i trasdossats autoportants. Complements: perfileria Placo, cargols PYL i pastes de juntes.

Saint-Gobain Placo Ibérica SA

Pº de la Castellana, 77 1ª-2ª Planta
28046 Madrid, Madrid - Spain
T. +34 902 253 550
F. +34 902 296 226