Mur gabió ple de basalt

Mur gabió ple de basalt

Disseny: Jardí Pond
Empresa: Jardí Pond
Material: Malla acer galvanitzat i basalt
Dimensions: 2400x2400x1000 mm
Preu orientatiu: 48 €/m3

descripció  valoració

Mur gabió ple de basalt

M3. Subministrament de gabions per a murs de contenció de Jardí Pond o similar, fabricats amb malla d'acer galvanitzat omplert amb basalt. Dimensions 2400x2400x1000 mm. Gabions en forma de caixa prismàtica rectangular, construït amb malla metàl•lica de cel•les hexagonals de triple torsió, confeccionada amb filferro galvanitzat per a ser omplert amb qualsevol tipus de pedra, col•locats de forma homogènia, tensada i units entre sí amb filferro per treballar de forma monolítica com a estructura de contingut i/o protecció. Estructura permeable que permet el pas de l'aigua. Suporten moviments i assentaments diferencials sense pèrdua d'eficiència. Els gabions compleixen la norma UNE36730 "Gabions i Gabions Recobriment de enreixats de malla hexagonal de filferro d'acer galvanitzat i recobriment de PVC" i UNE-EN 10.223-3 "Malla hexagonal d'acer per a aplicacions industrials". El filferro és galvanitzat amb Zn95AI5 segons la norma UNE-EN-10.244.

Opcional: Dimensions 500-2400x500-2400x500-1000 mm. Reblert amb diferents pedra.

Jardí Pond

Camí de Can Curet, 15
08228 Barcelona, Catalunya - Spain
T. +34 93 700 12 40
F. +34 93 733 50 37
info@jardipond.com
Mur gabió flexible vegetable Rock Roll

Mur gabió flexible vegetable Rock Roll

Disseny: Aquanea
Empresa: Aquanea
Material: Graves i polipropilè
Dimensions: ø400x2000 mm
Preu orientatiu: 67,89 €/m

descripció  valoració

Mur gabió flexible vegetable Rock Roll

M. Subministrament de mur de gabió cilindric flexible vegetable Rock Roll d'Aquanea o similar, fabricat amb graves i polipropilè. Dimensions ø400x2000 mm. Gabió cilíndric estructurat en una xarxa de polipropilè de 4,5 mm de diàmetre i 5 cm de malla, teixida sense nusos i resistent als UVA. Corda de polipropilè de 5 mm de diàmetre. Graves de 7-15 cm de diàmetre. Pes del gabió: 175 kg/m.l. Aplicacions: Protecció de marges que estan o poden estar afectats per la pressió de l'aigua, protecció dels marges afectats per onatge o forts corrents aquàtics, per actuar com a separador o filtre d'elements sòlids en suspensió o de llacunes en sistemes de depuració natural d'aigües residuals, com a protecció enfront l'erosió en zones afectades pel desguàs de xarxes de pluja o afluents d'estacions depuradores, com a revestiment d'esculleres i gabions, com a construcció de costelles en zones de difícil colonització per les plantes.

Aquanea

Terra Alta, 51, Pol. Industrial Can Carner
08211 Castellar del Vallés, Catalunya - Spain
T. +34 937 300 996
F. +34 937 143 908
informat@aquanea.com
Mur gabió rígid malla electrosoldada

Mur gabió rígid malla electrosoldada

Disseny: Aquanea
Empresa: Aquanea
Material: Pedra i malla electrosoldada
Dimensions: 5000x1500 mm
Preu orientatiu: 170 €/m3

descripció  valoració

Mur gabió rígid malla electrosoldada

M3. Subministrament de mur gabió rígid de malla electrosoldada d'Aquanea o similar, fabricat amb pedra i malla electrosoldada. Dimensions 5000x1500 mm. Gabions de gran resistència a la corrosió degut als fils galvanitzats d’aliatge de 95% zinc i 5% alumini. Malla de 100x100, 50x100, 75x75 i 50x50 mm. Fil metàl•lic tipus Galfan de 4, 4,5 i 5 mm. Granulometria aconsellada de 60 a 220 mm per a la malla de 50x100 mm, 80 a 200 mm per a la malla de 75x75 mm i de 90 a 250 mm per a la malla de 100x100 mm. Tirants prefabricats de 5 mm Galfan. Acoblament mitjançant grapes d'alta resistència. Aplicacions: murs de contenció, estabilització de talús, canalitzacions fluvials, treballs de millora paisatgística i façanes. Instal•lació directa i màxima adaptació al terreny.

Opcional: Dimensions 500-5000x20-1500 mm.

Aquanea

Terra Alta, 51, Pol. Industrial Can Carner
08211 Castellar del Vallés, Catalunya - Spain
T. +34 937 300 996
F. +34 937 143 908
informat@aquanea.com