Placa asfàltica Tegola Canadese Standard

Placa asfàltica Tegola Canadese Standard

Disseny: Texsa
Empresa: Texsa
Material: Betum oxidat i fibra de vidre
Dimensions: 1000x340x3,1 mm
Preu orientatiu: 17,22 €/m2

descripció  valoració

Placa asfàltica Tegola Canadese Standard

M2. Subministrament de placa asfàltica impermeable model Tegola Canadese Standard de Texsa o similar, fabricada amb betum oxidat i armadura de fibra de vidre. Dimensions 1000x340x3,1 mm. Pes 10,50 kg/m2. Placa asfàltica impermeable per cobertes inclinades. Composta per 5 capes sobreposades amb una armadura de fibra de vidre preimpregnada de 125 g/m2, amb dos capes de betum oxidat catalític, una capa antiadherent i una capa de grànul mineral. Resistent al foc, a agressions atmosfèriques, al pes de la neu, etc. Color resistent al temps que no necessita manteniment. Aplicables com a protecció i acabat estètic de cobertes amb una pendent superior al 20%. Resistència a la tracció >800/500 N/5cm, elongació >2%, resistència a la calor 0 mm de lliscament a 90ºC i pèrdua de grànul <0,5 gr. Impermeabilització suplementària amb TEXSELF amb pendent <35%.

Opcional: Colors negre, negre jaspiat, verd jaspiat, gris fosc, gris clar, marró fosc, marró jaspiat, vermell jaspiat. Aplicable en mansardes i mitgeres.

Texsa

C/ Ferro, 7- Polígon Can Pelegrí
08755 Castellbisbal. Barcelona , Catalunya - Spain
T. +34 93 635 14 00
F. +34 93 635 14 80
texsa@texsa.com
Sistema de coberta inclinada ventilada

Sistema de coberta inclinada ventilada

Disseny: Texsa
Empresa: Texsa
Material: Fusta, betum i poliisocianurat
Dimensions: A mida
Preu orientatiu: 55,30 €/m2

descripció  valoració

Sistema de coberta inclinada ventilada

M2. Subministrament de coberta inclinada ventilada de Texsa o similar, fabricada amb: Capa de complexa insonoritzant sintètica de base polimèrica sense asfalt d’alta densitat i feltre porós de fibra tèxtil de 7,6 kg/m2 i 14 mm de gruix tipus TECSOUND FT 75 estès sobre el suport; Capa d’aïllament tèrmic en planxes rígides de poliisocianurat recobertes ambdues cares amb film d’alumini gofrat de 50 micres, una absorció d’aigua <2% i nul•la difusió de vapor d’aigua, amb un coeficient de conductivitat de 0,0235 w/mk, de (gruix sense determinar) mm de gruix tipus: AISLADECK AL; Enllistonat de fusta tractada col•locats en el sentit del pendent i ancorats al suport; Capa de llates d’avet o panell contraxapat hidrofugat; impermeabilització ADHERIDA per simple contacte de làmina autoadhesiva per una cara composta de betum polimèric reobert en la cara superior per un film de polietilè (PE) coextrusionat i amb tractament superficial per millorar el transit per sobre, tipus TEXSELF CI 1,5 mm designació: LBA-15-PE; Plaques asfàltiques amb autoprotecció mineral de grànuls ceràmics acolorats i armadura de fibra de vidre de 125 g/m2, amb un pes de 10,5 kg/m2, clavada al suport mitjançant claus d’acer tipus TÈGOLA CANADESE ESTÀNDARD.

Opcional: Diferents acabats de tegola. Espessor variable d’aïllament 40-50-60-70-80 mm en funció de les zones CTE.

Texsa

C/ Ferro, 7- Polígon Can Pelegrí
08755 Castellbisbal. Barcelona , Catalunya - Spain
T. +34 93 635 14 00
F. +34 93 635 14 80
texsa@texsa.com
Sistema de coberta en sec Onduline

Sistema de coberta en sec Onduline

Disseny: Onduline
Empresa: Onduline
Material: Fibres, resines i aslfalt
Dimensions: 2020x1050x2,5 mm
Preu orientatiu: 35 €/m2

descripció  valoració

Sistema de coberta en sec Onduline

M2. Subministrament sistema de coberta en sec Onduline de Onduline Materiales de Construción o similar, fabricat amb fibres, resines i asfalt. Dimensions 2020x1050x2,5 mm. El sistema està integrat per el panell Sandvitx Ondutherm i la placa Onduline baix teula. El panell sandvitx Ondutherm està formats per un nucli de poliestirè extruït i un tauler aglomerant hidròfug antilliscant. Aquests panells aconsegueixen un aïllament continu i un espessor constant en tota la teulada. La placa Onduline baix teula està formada per fibres minerals, vegetals i resines termostables a les que se li apliquen un bany d’asfalt a altes temperatures. Aquestes absorbeixen sense clivellar-se tots els moviments que es produeixen a la coberta tant estructurals com climàtics. La seva secció evita condensacions entre el suport - placa i el suport - teula. El sistema es caracteritza per la seva rapidesa d’instal•lació, lleugeresa i economia, a més d’una garantia d’impermeabilització de 33 anys.

Opcional: Diferents dimensions de plaques. Diferents panells sandvitx amb acabat d’avet, pi ranurat, OSB, tauler hidròfug, guix, DM o ciment fusta.

Onduline

35 rue Baudin
92593 Levallois , Île-de-France - France
T. +33 (0)1 55 63 80 10
F. +33 (0)1 41 34 30 54