Producte i ref. Tancament Elevable-corredís Palladio
Empresa Palladio Spa
Valor arquitectònic
Interès Permet grans àrees de envidrament amb un marc mínim
Material Acer inoxidable i vidre
Dimensions 70x70x60 mm
Manteniment Neteja ordinària, no requereix cap manteniment extraordinari
Control qualitat Qualitat de l'acer segons normativa EN 10147
Garantia
Valor mediambiental
Cicle de vida En funció de la tipología de l'acer que es fa servir
Matèria prima Acer i acer inoxidable
Transport Transport per carretera
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge Eco-compatibilitat del material d'acer, absència de material plàstic
Packaging Barres de 6-6,6 metres, depenent de la tipologia
Etiquetatge Producte identificable
Control ambiental
Vida útil Varia en funció del sistema que es fa servir. Llarga durabilitat
Altres
Valor social
Ètica empresarial Servei d'assessoria tècnica, formació i manual de muntatge
Salut consumidors No presenta riscs per a la salut dels consumidors
Entorn social
Màrqueting Departament de marquèting a disposició del client
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia