Producte i ref. Automatisme Slimdrive Scr
Empresa Geze
Valor arquitectònic
Interès Automatisme de 7 cms d'alçada, per a portes semicirculars o circulars
Material Alumini
Dimensions A mida
Manteniment Mínim manteniment a baix cost
Control qualitat Segell de qualitat
Garantia
Valor mediambiental
Cicle de vida Llarga durabilitat
Matèria prima Alumini
Transport Camió i avió
Energia Reducció contínua mitjançant regulació de llum ambiental en producció
Aigua Neutralització de les aigues residuals galvàniques i de preparació pintura
Aire Emissions dintre dels paràmetres normatius
Residus Gestionats per empreses especialitzades i acreditades
Reciclatge Material reciclable i reutilitzable
Packaging Recipients reutilitzables, recipients de Geze o Euro-palets intercambiables
Etiquetatge Marcat de tots els productes
Control ambiental
Vida útil
Altres Geze s'encarrega del reciclatge gratuit per als clients d'embalatges de cartró
Valor social
Ètica empresarial Sistema de suggerències de l'empresa i procés continu de millores (KVP)
Salut consumidors No presenta cap risc pels consumidors
Entorn social Responsabilitat social corporativa
Màrqueting Mitjançant catàleg, tarifa de preus i pàgina web
Altres Proveïdors segons els principis ecològics de la empresa
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia