Producte i ref. Sistema per mur cortina Stabalux SR 50
Empresa Palladio Spa
Valor arquitectònic
Interès Robustesa, línies depurades, elevades prestacions tèrmiques
Material Acer, acer inoxidable i vidre
Dimensions 1480x2180 mm
Manteniment Cap tipus de manteniment extraordinari, només neteja ordinària
Control qualitat Qualitat de l'acer 37-2 segons normativa EN 10412
Garantia
Valor mediambiental
Cicle de vida En funció de la tipologia de l'acer utilitzat
Matèria prima Acer i acer inoxidable
Transport Transport per carretera
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge Eco-compatibilitat del material d'acer
Packaging Barres de 6-6,6 metres, depenent de la tipologia
Etiquetatge Producte identificable
Control ambiental
Vida útil Varía en funció del sistema que es fa servir. Llarga durabilitat
Altres
Valor social
Ètica empresarial Servei d'assessoria tècnica, formació i manual de muntatge
Salut consumidors No presenta riscos per a la salut del consumidor
Entorn social
Màrqueting Deparatment de marquèting a disposició del client
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia