Producte i ref. Mur cortina Viss Basic TVS
Empresa Jansen
Valor arquitectònic
Interès Solució en acer per façana lleugera
Material Acer inoxidable i vidre
Dimensions 6 mm (gruix vidre)
Manteniment Neteja sense productes agressius. Engrassat periòdic de ferramentes
Control qualitat ISO 9001
Garantia Segons assajos inicials de tipus realitzats en laboratori homologat
Valor mediambiental
Cicle de vida El de l’acer
Matèria prima Acer al carboni. Acer inoxidable
Transport Per carretera
Energia Poc significatiu en la laminació en fred
Aigua Mínim consum durant el procés de laminació i depuració de l’aigua residual
Aire Contaminació nul•la de l’aire
Residus Destrucció de tots els residus per empreses homologades
Reciclatge Reciclatge de tots els residus per empreses homologades
Packaging Fusta i cartó
Etiquetatge Codi de barres i control de la traçabilitat de cada referència
Control ambiental ISO 14001
Vida útil La de l’acer
Altres
Valor social
Ètica empresarial Formació contínua dels treballadors
Salut consumidors No presenta cap risc per l’usuari
Entorn social Ajuda al desenvolupament de la zona sumant sinergies amb altres empreses locals
Màrqueting
Altres Col•laboració amb arquitectes, industrials en el desenvolupament de projectes
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia