Producte i ref. Paviment placa gespa
Empresa Prefabricados Urkia, SA
Valor arquitectònic
Interès Paviment per a zones verdes en peces de gran format
Material Formigó blanc
Dimensions 900x600x50 mm
Manteniment
Control qualitat Procediments interns
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Àrids calcaris, ciment 42.5/52.5, aigua i additius
Transport Terrestre
Energia Xarxa elèctrica
Aigua Xarxa d’aigües
Aire
Residus Gestionats per tercers per el seu posterior reciclatge
Reciclatge
Packaging Film estirable, fleixos i palets
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil 20 anys
Altres
Valor social
Ètica empresarial Empresa compromesa amb l’entorn social de la zona
Salut consumidors No presenta cap risc per a la salut dels consumidors
Entorn social Col•laboració amb probes associacions culturals i esportives de la zona
Màrqueting Departament comercial gestionat des de la pròpia fàbrica
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia