Producte i ref. Paviment de formigó polit MM Béton Ciré
Empresa Atydeco SL
Valor arquitectònic
Interès
Material Formigó
Dimensions 25 kg/u
Manteniment
Control qualitat
Garantia
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima
Transport
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia