Producte i ref. Paviment de rodons d’acer i grava
Empresa Metàl·liques Olot, S.L.U.
Valor arquitectònic
Interès Paviment de rodons d'acer d'acabat de paviment amb graves
Material Rodons d’acer i grava
Dimensions 1000x1000x100 mm
Manteniment Manteniment mínim, mitjançant neteja
Control qualitat
Garantia 5 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida Llarga durabilitat
Matèria prima Rodons d'acer i grava
Transport Camió
Energia Consum no significatiu
Aigua No requereix consum d'aigua per a la seva fabricació
Aire La seva fabricació no emet emissions que afectin l'aire
Residus Gestionats segons normativa
Reciclatge Material reciclable i reutilitzable
Packaging
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil 30 anys
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No presenta cap risc pels consumidors
Entorn social
Màrqueting
Altres Disposen d'instal·ladors i supervisors homologats
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia