Producte i ref. Revestiment Rockpanel woods
Empresa Grupo Rockwool
Valor arquitectònic
Interès Revestiment per exteriors texturat sense apreciació de modulacions
Material Basalt, pintura i material reciclat
Dimensions 3050x1200x8 mm
Manteniment Mínim
Control qualitat Marcatge CE i Certificat ETA (European Technical Approval)
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida Totalment reciclable sense perdre qualitat
Matèria prima Basalt, 25% de material reciclat i pintura de base aquosa
Transport Terrestre
Energia Segons normativa DIN EN ISO 14001
Aigua Segons normativa DIN EN ISO 14001
Aire Segons normativa DIN EN ISO 14001
Residus Residus reciclables 100%
Reciclatge Plaques 100% reciclables
Packaging Cartró i plàstic
Etiquetatge Diferents idiomes
Control ambiental DIN EN ISO 14001, Classificació BRE Global A+/A
Vida útil La de l'edifici
Altres Amb 1 m3 de basalt produeix 400 m2 de plaques
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No presenta cap risc per als consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web, catàleg
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia