Producte i ref. Revestiment ceràmic flexible Flexbrick
Empresa Flexbrick
Valor arquitectònic
Interès Facilitat de col•locació en sec, ecològic
Material Ceràmica i malla metàl·lica inoxidable
Dimensions Longitud màxima 20000 mm
Manteniment Revisió periòdica dels elements de fixació
Control qualitat Característics a nivell normal
Garantia Fase d’acreditació del D.A.U. per l’ITEC
Valor mediambiental
Cicle de vida Actualment encara no està avaluat
Matèria prima Acer inox A316, ceràmica elaborada amb argiles de proximitat
Transport Mitjançant camió per rutes terrestres o containers per a rutes marítimes
Energia La ceràmica es cou amb energia Biogàs procedent d’abocador de residus urbans
Aigua Mitjançant pous de captació propis i recollida d’aigües pluvials
Aire El Biogàs permet no utilitzar aproximadament un 46% d’altres combustibles
Residus Son reaprofitats com a matèria prima secundaria
Reciclatge Sistema constructiu col•locat en sec on tots els components son recuperables
Packaging Els teixits s’embalen plegats sobre palets de fusta
Etiquetatge Identificació de cada teixit segons la seva ubicació en façana
Control ambiental Disposa de l’eco etiqueta tipus II, sota la ISO 14021
Vida útil Superior als 50 anys sense perdre les seves característiques principals
Altres Oficina tècnica enfocada a optimitzar les avantatges del sistema per al client
Valor social
Ètica empresarial Vetllar pels interessos dels clients per optimitzar les avantatges del sistema
Salut consumidors No afecta a la salut dels consumidors
Entorn social Flexbrick col•labora en el patronatge de l’IMAT
Màrqueting Enquestes de satisfacció als clients segons norma qualitat norma ISO 9001:2008
Altres Programa de clients “ECO PUNTS” per potenciar la vessant ecològica del Biog
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia