Producte i ref. Sistema difusor de llum fonoabsorbent LightFrame
Empresa Sefar Maissa SA
Valor arquitectònic
Interès
Material Tela fluoropolímera i membrana ETFE
Dimensions 3200x6000x80 mm
Manteniment
Control qualitat
Garantia
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima
Transport
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia