Producte i ref. Barrera tallafocs Hidden Shield EI90
Empresa Prefire
Valor arquitectònic
Interès
Material Tèxtil amb aïllament tèrmic
Dimensions 12000x5000 mm
Manteniment
Control qualitat
Garantia
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima
Transport
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia