Producte i ref. Lluminària superficial Prologe Kr 984222
Empresa Kreon
Valor arquitectònic
Interès Línies depurades
Material Xapa d'acer color negre
Dimensions 280x140x150 mm
Manteniment Baix manteniment
Control qualitat
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Bauxita i acer
Transport Camió, vaixell i avió
Energia
Aigua
Aire
Residus Gestionat per empreses homologades
Reciclatge
Packaging Paper, cartró i altres materials reciclables
Etiquetatge Anglès
Control ambiental Normatives europees
Vida útil Sempre en funció de la font de llum utilitzada
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No presenta cap tipus de risc al consumidor
Entorn social
Màrqueting
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia