Producte i ref. Lluminària encastable Bauline
Empresa Lamp
Valor arquitectònic
Interès Ideal per banyar parets i façanes
Material Alumini i vidre
Dimensions 680x80x39 mm
Manteniment Mínim manteniment a baix cost
Control qualitat ISO 9001. AENOR. Marcatge CE
Garantia 5 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Bauxita i petroli (1)
Transport Vaixell, avió, tren i camió. Centres productius Espanya, Xile i Xina
Energia
Aigua L'ús de l'aigua es limita al procediment de la gestió de residus
Aire Emissions dintre dels paràmetres normatius
Residus Classificació i gestió de residus segons normativa
Reciclatge Gestionat per Ecotic Fundación, sistema integrat gestió residus
Packaging Paper, cartró i plàstic
Etiquetatge Diferents idiomes segons centre productiu de sortida
Control ambiental AENOR. IQNet. ISO 14001. Ecolum*
Vida útil 30000 hores
Altres *Fundació per al medi ambient
Valor social
Ètica empresarial Manual d'Acollida i Codi Ètic Intern. Manual de comportament dels empleats
Salut consumidors Els productes de l'empresa no presenten cap risc pel consumidor
Entorn social Responsabilitat social corporativa
Màrqueting Publicitat premsa especialitzada, catàleg i xarxes socials
Altres Manual de Procediments de Satisfacció del client UNE-EN-ISO 9001:2008
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia