Producte i ref. Balisa encastable Zero Spotlight
Empresa Viabizzuno
Valor arquitectònic
Interès Balisa d'encastament a paviment apte per exteriors i format reduït
Material Alumini
Dimensions ø25x35 mm
Manteniment Mínim
Control qualitat Marcatge CE
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Bauxita
Transport Vaixell, avió i camió
Energia
Aigua
Aire No emissions
Residus
Reciclatge
Packaging Cartró i plàstic
Etiquetatge Diferents idiomes
Control ambiental
Vida útil La de l'edifici
Altres
Valor social
Ètica empresarial Codi ètic intern
Salut consumidors No presenta cap risc per als consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web, catàleg
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia