Producte i ref. Presa-terra
Empresa Meljac
Valor arquitectònic
Interès Disseny de línies senzilles
Material Llautó
Dimensions ø100x10 mm
Manteniment Cap
Control qualitat Marcatge CE
Garantia 1 any
Valor mediambiental
Cicle de vida 20 anys
Matèria prima Llautó, porcellana i pedres precioses
Transport Vaixell, avió i camió
Energia
Aigua Us de l’aigua per el procés de gestió de residus
Aire No emissions
Residus Els residus de llautó es reutilitzen per a nova producció
Reciclatge Gestionat per empresa exterior homologada
Packaging Cartró
Etiquetatge Inclou etiquetatge de qualitat i referència
Control ambiental ISO 14001
Vida útil 150.000 hores
Altres
Valor social
Ètica empresarial Codi ètic intern
Salut consumidors No representa cap risc per als consumidors
Entorn social
Màrqueting Departament propi
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia