Producte i ref. Sòcol tècnic Unex 80034-03
Empresa Unex aparellaje eléctrico, SL
Valor arquitectònic
Interès Sòcol tècnic de dimensions reduïdes
Material PVC
Dimensions 2000x100x16 mm
Manteniment Mínim
Control qualitat Marcatge CE, compl. REBT, VDE-ROHS, qualitat NF, VDE, GOST i Bureau Veritas
Garantia Compliment de normativa
Valor mediambiental
Cicle de vida El mateix de l'edifici
Matèria prima PVC U23X
Transport Terrestre
Energia Aplica normativa UNE-EN ISO 14001 AENOR/IQNET
Aigua Aplica normativa UNE-EN ISO 14001 AENOR/IQNET
Aire Aplica normativa UNE-EN ISO 14001 AENOR/IQNET
Residus Aplica normativa UNE-EN ISO 14001 AENOR/IQNET
Reciclatge Productes reciclables mecànicament mitjançant procés de trituració
Packaging Embalatge marcat per facilitar reciclatge. Precinte de garantia
Etiquetatge Contingut, aplicació, elements d'acabats i marcatge de qualitat
Control ambiental Aplica normativa UNE-EN ISO 14001 AENOR/IQNET i directiva RoHS
Vida útil Aplica normativa UNE-EN ISO 14001 AENOR/IQNET i directiva RoHS
Altres
Valor social
Ètica empresarial Ofereix borsa de treball. Compleix llei de prevenció de riscos laborals
Salut consumidors Compleix directiva RoHS
Entorn social Col•labora amb la Fundació Europea Vinyl 2010
Màrqueting Pàgina web, catàleg i altres documents impresos
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia