Producte i ref. Canal amb endolls lliscants Ängel
Empresa Sistemas Metalper S.L
Valor arquitectònic
Interès Canal amb endolls lliscants multiusos
Material Alumini, PVC i coure
Dimensions 30x79x4000 mm
Manteniment Manteniment mínim de neteja/ Revisió del producte cada 12 mesos
Control qualitat Marcatge CE
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida 20 anys
Matèria prima PVC, coure i alumini
Transport Vaixell, avió i camió. Centre productiu a Espanya
Energia
Aigua
Aire Emissions dintre dels paràmetres normatius
Residus Els residus es reciclen per a nova matèria prima
Reciclatge Gestionat per empresa exterior homologada
Packaging Paper, cartró i palet de fusta/ Materials reciclables
Etiquetatge En 3 idiomes, inclou l'etiquetatge de qualitat
Control ambiental
Vida útil 25 anys
Altres
Valor social
Ètica empresarial Codi Ètic intern
Salut consumidors El producte no representa cap risc pels consumidors
Entorn social
Màrqueting Disposa de Departament propi de Màrqueting
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia