Producte i ref. Controlador d'estància KNX
Empresa Jung Electro Iberica
Valor arquitectònic
Interès Mecanisme per controlar estances integrat amb sistema de domòtica
Material Acer inoxidable
Dimensions 96x167 mm
Manteniment Mínim
Control qualitat Marcatge CE i Certificat ISO 9001:2008
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida Propi de l'edifici
Matèria prima Acer inoxidable
Transport Terrestre
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging Cartró i plàstic
Etiquetatge Diferents idiomes
Control ambiental
Vida útil
Altres Departament d'assessorament tècnic
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No presenta risc a l’usuari
Entorn social Estades de formació i pràctiques a l'empresa
Màrqueting Pàgina web, catàleg i banc de preus
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia