Producte i ref. Comunicador TKM-FD
Empresa Jung Electro Iberica
Valor arquitectònic
Interès Element intercomunicador de veu amb qualitat digital
Material Acer
Dimensions 58x129x21,5 mm
Manteniment Mínim
Control qualitat Marcatge CE i Certificat ISO 9001:2008
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida Propi de l'edifici
Matèria prima
Transport Terrestre
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging Cartró i plàstic
Etiquetatge Diferents idiomes
Control ambiental
Vida útil
Altres Departament d'assessorament tècnic
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No presenta risc a l’usuari
Entorn social Estades de formació i pràctiques a l'empresa
Màrqueting Pàgina web, catàleg i banc de preus
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia