Producte i ref. Comporta tallafoc FBK-EIS-120
Empresa Madel
Valor arquitectònic
Interès Limita el risc de propagació d'incendi per l'interior de l'edifici
Material Acer galvanitzat
Dimensions 200x200 mm
Manteniment Revisió i neteja un cop l'any
Control qualitat ISO 9001
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Ferro
Transport Camió i vaixell
Energia Consum d'energia elèctrica per a la seva fabricació
Aigua
Aire
Residus Classificació i gestió de residus segons normativa
Reciclatge Material reciclable
Packaging Cartró
Etiquetatge Marcat de tots els productes individualment
Control ambiental
Vida útil 15 anys
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting Presència a les fires de climatització. Catàleg i tarifa. Software (2)
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia