Producte i ref. Aigüera una cubeta Flat-Iron
Empresa Franke
Valor arquitectònic
Interès Aigüera simple de forma cúbica
Material Acer inoxidable
Dimensions 490x440x200 mm
Manteniment Mínim manteniment a baix cost
Control qualitat Marcatge AENOR. UNE-EN-ISO 9001:2000
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Acer de níquel cromat
Transport Seu central a Suïssa i seus a 30 països d’Europa, Orient Mig, Africa...
Energia
Aigua
Aire Emissions de CO2 260 kg/m3
Residus Genera residus no perillosos. Procediment segons normativa
Reciclatge L’acer permet ser reutilitzat sense perdre la seva qualitat
Packaging Cartró, plàstic de bombolles i poliestirè expandit
Etiquetatge
Control ambiental ISO 14001. Certificació IQ NET. Marcatge AENOR
Vida útil
Altres
Valor social
Ètica empresarial Afegit al Pacte Mundial de les Nacions Unides (United Nations Compact Global)
Salut consumidors
Entorn social Franke ha estat afegit al Pacte Mundial de les Nacions Unides
Màrqueting
Altres Seguiment de la salut i compliment de normes de seguretat de la fabricació
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia