Producte i ref. Coberta plana no transitable Texlosa
Empresa Texsa
Valor arquitectònic
Interès Acabat amb peça aïllant de formigó porós sobre base d'espuma de poliestirè
Material Formigó, betum i poliestirè
Dimensions A mida
Manteniment Elements de desguàs cada any. Comprovació de la coberta i altres punts cada 3
Control qualitat
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Ciment, àrids, petroli i poliestirè
Transport Terrestre i marítim
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil El de l’edifici
Altres Depatament I+D
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting Catàleg i pàgina web
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia