Producte i ref. Sistema d'ancoratge per malla Fallnet SE
Empresa Zinco Ibérica
Valor arquitectònic
Interès Sistema sense perforació de l'impermeabilització amb malla.
Material Acer inoxidable i geotèxtil
Dimensions 5000x5000 mm
Manteniment Mínim
Control qualitat
Garantia Garantia ZinCo: 10 anys (amb material i instal·ladors ZinCo)
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Polietilè i acer inoxidable
Transport Per carretera
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil La de l'edifici
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia