Producte i ref. Sistema d'impermeabilització per mur enterrat
Empresa Texsa
Valor arquitectònic
Interès Impermeabilització i drenatge per murs d'humitat directe, mitja o alta
Material Betum i poliestirè
Dimensions A mida
Manteniment Comprovació de sistemes de drenatge i evacuació d’aigua cada any
Control qualitat
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Petroli i poliestirè
Transport Terrestre i marítim
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil La de l’edifici
Altres Departament I+D
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting Catàleg i pàgina web
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia