Producte i ref. Làmina amb fixacions integrades Icosun Fast
Empresa Icopal Hispania, S.L.U.
Valor arquitectònic
Interès
Material Betum elastòmer SBS, polímer ASA
Dimensions 1000x7000 mm
Manteniment
Control qualitat
Garantia
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima
Transport
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia